i̇ktisat online (ekonomi online) – İktisat Sözlüğü
kullanabilmek için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
Flask eklentisinin bilgisayarın işletim sistemine tanıtılmış olması.


gerekliler:
pip komutu ile kurulum yapılması.
Python programının bilgisayara yüklenmiş olması.
Python kodunun içine “from flask import Flask” satırının en başa eklenmesi.
Python program yolunun işletim sisteminde tanıtılmış olması.
hangisi SQL söz dizimi olan Veri İşleme Dilinde kullanılan eylem veya fiil kelimelerinden birini kapsar?

UPDATE
İnternet ağı üzerinde iletişim hâlinde bulunan cihazlar arası maksimum veri aktarım miktarıdır.
Entity Framework Code First Yaklaşımı'nda zincirleme metotlar ile alan özelliklerini belirlemede kullanılan teknik Fluent Api'dir.
Web sayfaları (bkz:HTML)dili, (bkz:CSS)ve (bkz:Javascript)gibi istemci (kullanıcı) taraflı diller
ile geliştirilmekte ve tarayıcılar tarafından görüntülenmektedir. Bu şekilde
yaratılmış web sayfalarını oluşturan kodlar, tüm istekte bulunan istemcilere aynı
şekilde gönderilir. İstemcinin kullandığı cihaz ve tarayıcı özelliklerine göre tasarımve içerik değişik biçimlerde görülebilir.

Kullanıcılara farklı içerik sunabilmek için daha karmaşık işlemlerin yapılması
gerektiği durumlarda (örneğin veri tabanından bilgi sunulması, kullanıcıdan bilgi
alınması ve işlenmesi, vb.) sunucu taraflı diller ile web sayfalarını oluşturan
kodların ve içeriğin sunucu üzerinde istemciye gönderilmeden önce değişik
biçimlerde oluşturulması mümkün olmaktadır. Örneğin bir kütüphanenin web
sayfasında arama yapan farklı kişiler için farklı sonuçların ekrana yazılabilmesi için, sunucu tarafında çalışan diller ile arama sonucuna göre farklı sayfa içeriğinin
oluşturulup istemciye gönderilmesi gerekir. Sunucu üzerinde çalışan bu dillere
sunucu taraflı diller denmektedir.

PHP en popüler sunucu taraflı dillerden bir tanesidir. (bkz:PHP), 1997 yılında
Rasmus Lerdorf tarafından “Personal Home Page” (Kişisel Web Sayfası) adı ile
geliştirilmiş, sonrasında Zeev Surask ve And Gutmans tarafından güncellenerek
2000 yılında “PHP: Hypertext Preprocessor” adıyla anılmaya devam etmiştir. Ocak 2022 itibariyle 8.1. sürümü yayınlanmaktadır. Ücretsiz olarak kullanılabilmesi, farklı birçok web sunucusu tarafından desteklenmesi ve son sürümleri ile(bkz:nesne)
(bkz:tabanlı programlama)ya destek vermesi nedeniyle yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Switch Komutu: Bir değişkenin alabileceği değerlere göre programın akışını
değiştirir. Aralık kontrolü yapacaz ancak açık değer kontrolü yapabilir.

•For Döngüsü:Tekrar edilmesi istenen komutların tekrar sayısını, bir sayaç
değişkeninin ilk ve son değerine göre ayarlandığı döngüdür. Dizilerin
elemanlarına erişim için sıklıkla kullanılır. Sayaç istenilen bir değerden
başlatılabilir ve üst değer ulaşması için birer birer ya da farklı büyüklükte
artırılabilir.

•Foreach Döngüsü: Bir dizinin tüm elemanlarına erişim sağlayana kadar
komutların tekar edilmesini sağlar. Eleman sayısı belirsiz dizilerde daha çok
tercih edilir. Eğer dizi elemanları anahtar da içeriyorsa hem anahtara hem de
değere erişim mümkündür.

•While Döngüsü: Tekrar edilecek komutların bir koşulun sonucuna göre
tekrar edilmesini sağlar. Koşul döngü başında yer aldığı için koşul yanlış ise
komutlar hiç çalıştırılmadan döngü terk edilebilir. Eğer sonuç sürekli doğru
sonucunu üretirse, döngü sonsuz döngüye girebilir.

•Do-While Döngüsü: Tekrar durumunun koşula bağlı olduğu başka bir döngü
yapısıdır. Ancak koşul, döngü komutlarının sonunda yer alır. Bu nedenler
komutlar koşuldan bağımsız olarak en az bir kez çalıştırılır, sonraki tekrarlar
ise koşula bağlıdır. Koşul sürekli doğru olursa yine sonsuz döngü riski vardır.
Wp resim ekleme Ortam menüsünden "Yeni ekle" yolu izlenerek.

WP PHP:

WP Görünüm menüsünde temalar var.

slogan: ziyaretçilerin site hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olur.

Kamil, kullanıcılar menüsünden ayrılan editörü bulup "kullanıcıyı sil" yolunu izleyerek

wordpress.com/tr üzerinde ücretsiz alan adı alma seçeneği mevcuttur.

WP'de video ekleme sekmesi, ortam menüsünden "yeni ekle" yolu izlenerek.

wp'nin sayfalarının özelliklerinden biri değildir.
site saat ayarlarının yapılabilmesi
Geriye Değer Döndüren Metotlar
•Geriye değer döndüren metotlar, yapılan işlemlerin ardından mutlaka geriye
değer veren metotlardır. Metodun geri dönüş tipiyle aynı bir değişkene
atanabilirler. Bu metotların mutlaka bir geri dönüş tipi vardır ve bu istenilen
tipte olabilir (string, double, float vb.).
•METOT ÇAĞRILARI
•Metot çağırma kavramı daha önceki örneklerde de gösterildiği üzere
metodun, işlevini yerine getirmesinin istendiği yerde yazılmasıdır. Metotlar
sadece lokal (yerel) alanda çağrılabilirler. Global alanda çağrılamazlar.
Metotlar çalışmaları için çağrılmaları gerekir ve dolayısıyla çağrılmadıkları
sürece çalışmaya başlamazlar. Global alanda kod bloğu olarak dururlar.
•Değer ve Referans Veri Tipleri
•C# dilinde veri tipleri, değer tipi (value type) ve referans tipi (reference
type) olmak üzere ikiye ayrılır. Bilindiği üzere değişkenler, bellekte tutulan
verilerdir. Bir değişkeni kullanırken aslında o değişkenin, bellekte tutulduğu
adresindeki veriye ulaşırız. Değer tipleri değişkenin değerini direkt olarak
bellek bölgesinden alırken, referans tipleri ise başka bir nesneye referans
olarak kullanılırlar.
•Değer (Pass by Value) ve Referans (Pass By Reference) İle Çağırma
•Değer türünde gönderilen parametreler için metoda parametrenin bir
kopyası gönderilir. Bu yüzden metoda parametre olarak aktarılan değişkenin
metot içinde değiştirilmesi, esas değişkeni etkilemez. Ancak referans
türündeki bir değişken metoda gönderilirken değişkenin referansı
gönderildiği için, metot içerisindeki parametre olarak geçilen değişken
üzerindeki değişiklikler orijinal değişkende gerçekleşmektedir.
•Ref - Out Anahtar Sözcükleri
•Bu anahtar sözcükler metot oluşturulurken parametre ile kullanıldığında
artık argüman olarak verilen değişkenin referans adresine gidecek ve orijinal
değer değişecektir. Ayrıca bu sözcüklerin diğer önemli kullanım amacı ise
metodun birden fazla değer döndürmesini sağlamaktır..
•Params Anahtar Sözcüğü
•Params anahtar sözcüğü, aynı tipte olmak şartıyla metot içerisinde
kullanılacak parametre sayısının bilinmediği bu gibi durumlarda
kullanılmaktadır. Ayrıca dizi ile kullanılmasına rağmen diziyi bilinen dizi
yapısından farklı bir şekilde tutar.
Python, dinamik yapıda olan üst düzey bir programlama dilini ifade eder.

Öğrenmesi kolaydır ve güçlü yazım desteği sağlamaktadır. Python programlama
oldukça doğal bir dildir. Çünkü burada yazılan kodların anlaşılması ve okunması
(parantezler ve noktalı virgüller ile fazla ilgilenilmediği için) kolaydır. Python
programlama dili; Linux’ten Windows’a, Solaris’ten Macintosh’a kadar her türlü
bilgisayar platformunda çalıştırılabilmektedir. Python’ın basit yapısı, bilgisayar
programcıları arasında onu popüler hale getirmektedir. Python’ın bazı temel
özellikleri aşağıdaki gibidir;

• Oldukça yüksek okunabilirlik sağlayan bir programlama dilidir.
• Daha az syntax (sözdizilimi) istisnası içerir.
• Hızlı uygulama alanı sunmaktadır.
• Komut dosyası oluşturmak için idealdir.
• Dinamik kod yazım sürecini desteklemektedir.
• Kolayca yorumlanabilir.
• Düzenli bir görselliğe sahiptir.
• Birçok platformla uyumlu çalışma gösterir.
• Yapay zeka, derin öğrenme, büyük veri ve otomasyon gibi bir çok alanda
kullanılan popüler bir programlama dilidir.
Python’a programlama diline başlamadan önce, Python programını
bilgisayarlarınıza nasıl kurulabileceğini bilmeniz gerekmektedir. Bu aşamadan
sonra Python kodunu okuyabilmek ve anlayabilmek için bazı programlama dili
sözdizilimlerini (language syntax) kavramsal olarak bilmeniz gerekmektedir.
ticaret yapan kurumlar arasında iş bilgilerinin ve dokümanlarının tüm taraflar tarafından kullanılabilecek şekilde elektronik iletişim araçlarıyla iletilmesini sağlayan bir araçtır.
ünya üzerindeki değişik kullanıcıların internete bağlı oldukları, aynı sunucuyu ya da birbirine bağlı sunucuların ağını seçtikleri durumda birbirleri ile iletişim kurmalarını sağlayan bir hizmet
bir kablosuz ağ içerisinde kablosuz veri transfer ve uygulamalarına olanak veren GSM standartları
Haricî kullanıcıların koruma altındaki bir ağa erişmesini engelleyen yazılım ya da donanım
host olarak adlandırılan internete bağlı tüm birimlerin yerel olarak bir ağaç yapısı içinde gruplandırılmasını sağlar.
Türkçede “hızlı yanıt” anlamına gelen ve mobil telefon kameraları yardımıyla okutulup kodun içerdiği bilgiye erişimin sağlandığı mobil uygulama
Farklı yerlerdeki İntranetleri TCP/IP protokolleri ile bağlayan ağlardır.
VPN (Virtually Private Network-Sanal Özel Ağ) olarak isimlendirilen internet Tünel Teknolojisi kullanır.
Çalışma grupları arasındaki iş birliğini daha verimli hâle getirir.
Etkin pazarlama, satış ve müşteri desteği sağlar.

yanlış cevap ise:

Bir firmanın kendi içindeki interneti olarak hizmet verir.
ASP kodlarının başına ve sonuna yazılan etiketler, etiketleridir.

Bunlar, sunucu tarafında kod çalıştırmak için kullanılan özel etiketlerdir. Bu etiketlerin arasına yazılan kodlar, sunucu tarafından işlenir ve sayfanın HTML içeriğine dönüştürülür.

Örnek:

HTML
php, ön yüz web geliştirmede kullanılan web geliştirme
dillerinden biri değildir.

Ön yüz geliştirme kullanıcılar tarafından görülen web sayfası ara yüzlerinin
tasarımından oluşmaktadır. İstemci tarafında görülen bu değişiklikler için; ön
yüz geliştirme dilleri tercih edilmektedir. Ön yüz geliştirme amacıyla birçok
web geliştirme ortamı bulunmaktadır. Bu geliştirme ortamlarıyla daha hızlı,
etkin ve pratik çözümler sunulmaktadır.

•Ön Yüz Web Geliştirme Dilleri: Ön yüz geliştirme dilleri, istemci tarafında
yazılabilen betik dillerden oluşmaktadır. HTML, CSS ve JavaScript temel ön
yüz geliştirme dillerindendir. Ayrıca bu dilleri temel alan bazı diller de
geliştirilmiştir.

•Ön Yüz Web Geliştirme Ortamları: İstemci tarafında web sayfalarının
kullanıcılar tarafından daha fazla ilgi çekici olması amacıyla pratik ve
kullanışlı web tasarım araçları geliştirilmiştir. Ücretli ve ücretsiz sürümleri
bulunan bu yazılımlar özel gereksinimlere bağlı olarak birbirlerine karşı çeşitli
üstünlükleriyle yazılım dünyasında yer edinmektedirler